De projecten van AMAR

AMAR is een organisatie voor straatkinderen en kinderen uit de arme wijken (favela’s) in de
stad Rio de Janeiro. AMAR werkt in de arme noordelijke en voorstedelijke zones van Rio de
Janeiro. Kinderen krijgen via de organisatie toegang tot de basisvoorzieningen,
psychosociale begeleiding, vormingen en rechtenverdediging. Op die manier wil AMAR hen
een kans geven uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld te raken.
Via een re-integratieproces wil AMAR de straatkinderen ook herenigen met hun familie en ze
hun recht op opleiding te laten terugkrijgen. Als vervolgopleiding kunnen (ex straat)jongeren
vanaf 16 jaar een beroepscursus volgen, waarmee zij in hun kracht komen en van daaruit hun
eigen gemeenschap kunnen stimuleren en als rolmodel fungeren.


Het werkgebied van AMAR is zo veelomvattend dat het in deelprojecten is opgedeeld. Stichting Martinus steunt drie deelprojecten:

 • Beroepsopleidingen
 • Meninos de Rua (opvang straatkinderen)
 • Kerstpakketten

Beroepsopleidingen – Geef de jeugd haar kracht door opleiding
Dit project steunen wij samen met KIYO een ontwikkelingsorganisatie in België. Waarbij
onze euro door KIYO wordt verviervoudigd!

CONTEXT
Kinderen uit arme gezinnen gaan in Brazilië naar openbare scholen of blijven drop-outs door
een tekort aan schoolplaatsen. De kwaliteit van het onderwijs in openbare scholen is vaak zo
laag, dat vervolgonderwijs niet aansluit op de vooropleiding. De beroepsopleidingen van
AMAR zijn laagdrempelig en aangepast aan het leerniveau van kwetsbare jongeren.
Gendergelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het project. De doelgroep
bestaat voor 50% uit meisjes. Bij de uitvoering van deze beroepscursussen bouwt AMAR
bovendien relevante partnerschappen uit met sociale organisaties die grote ervaring hebben
in aangepaste opleidingen voor kansarme jongeren.

BEROEPSCURSUSSEN
Er worden door AMAR diverse beroepscursussen aangeboden voor kapper, tuinier, schoonheidsspecialiste, montage van zonnepanelen en toegepaste studie van groene energie voor een ecologische energieproductie. Dit alles binnen de aanpak van de Braziliaanse pedagogie van Paulo Freire, waarbij jongeren medeorganisator zijn, inspraak hebben en hun eigen discussiethema´s aanbrengen.
De aangeboden beroepscursussen staan volledig open voor meisjes en jongens op basis van een integrale gendergelijksheids aanpak. De dagelijkse cyclus voor beroepsvorming omvat niet alleen “technisch leren”  maar beslaat ook de opbouw van “life skills”. Deze laatste is tevens belangrijk om de jongeren tijdens de eerste maanden in hun werk te begeleiden.
De cursussen zijn in eerste instantie door AMAR opgezet i.s.m. Braziliaanse organisaties die banen voor deze jongeren openstellen of ze helpen met het opzetten van hun eigen zaak.

Het studiepakket van 6 maanden omvat de volgende onderdelen:

 • De technisch inhoudelijke opleiding;
 • Bewustzijnsvorming en houding rond de gekozen studie;
 • Een begeleidingsschema tijdens de bijkomende stageperiode;
 • Begeleide bijdrage van de jongere volgens het “Give back to Community” principe:

Elke module wordt afgerond met een vrijwilligersbijdrage van de leerlingen t.a.v. hun eigen families en de gemeenschap waar de jongere toe behoort. Zo kunnen ze hun verworven kennis positief toepassen als bijdrage aan de gemeenschapsontwikkeling en vanuit de praktijk andere jongeren kunnen motiveren om ook hun kansen te
grijpen.

Curso de Assistente de Eletricista Predial

Hiervoor worden vrijwilligersweekeinden georganiseerd waarbij de afgestudeerde leerlingen laten zien wat zij geleerd hebben. Er wordt gewerkt aan een vervolgstudie voor de jongeren waarmee zij de kans krijgen om zelf opleidingen te geven aan
anderen uit hun community volgens het “teach the teacher” principe.

ZELFVERTROUWEN
Het geeft een jongere zelfvertrouwen om een studie af te ronden en een baan te hebben. De jongere kan en mag een voorbeeld zijn voor zijn eigen leefomgeving en is gemotiveerd om aan zijn/haar eigen toekomst te werken.


ECONOMISCH
Elke jongere die zijn eigen levensloop in handen leert nemen is een bouwsteen voor een stukje ‘betere wereld’, zoveel is zeker binnen dit verhaal van youth empowerment.

Opvang van straatkinderen 

Stichting Sint Martinus, BEDANKT!

Via het project straatkinderen wordt de situatie verbeterd van de meest kansarme straatkinderen uit de favela’s van Rio de Janeiro, welke op straat zwerven buiten schooltijden en waarvan de ouders afwezig zijn omdat zij werken of gescheiden zijn. Profiel van de doelgroep: kinderen en jongeren van beide sexen, vaak afstammelingen van Afrikaanse immigranten, die in ellendige en armoedige omstandigheden moeten overleven, een lage of geen opleiding hebben, drugs gebruiken en/of waar huiselijk geweld plaatsvindt.

Deze kinderen vangt AMAR op in opvanghuizen. Jaarlijks worden in deze opvanghuizen 120 kinderen en jongeren tussen 7 en 14 jaar, die zich in sociaal kwetsbare en risicovolle situatie bevinden, opgevangen.

Tijdens het verblijf in het dagopvangcentrum worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van vormingswerk en sociaal pedagogisch werk. Ook worden er culturele, educatieve en sportieve activiteiten gehouden, die gericht zijn op het sociaal betrokken raken bij de maatschappij en terugkeer naar school.


De dagelijkse activiteiten in de opvanghuizen zijn:

 • Lesgeven ter verbetering van de schoolprestaties voor basisschoolleerlingen;
 • Activiteiten en aanschaf materialen op het gebied van lichamelijke expressie, cultuur, informatica, sportiviteiten en excursies;
 • Assistentie, hulpverlening en begeleiding aan ouders;
 • Geven van lezingen over de invloed van huiselijk geweld, seksueel misbruik, het verbeteren van het milieu en (lichamelijke en mond)hygiëne. Het is van groot belang dat er een pedagogisch medewerker aanwezig is om al deze activiteiten uit te voeren. Deze pedagogisch medewerker werkt samen met de rest van het team.

Kerstpakketten voor noodlijdende gezinnen

Jaarlijks wordt er 3.000 euro gedoneerd voor kerstpakketten. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar AMAR waar zij kerstpakketten samenstellen en deze uitdelen rond de kerst in de favela’s waar de straathoekwerkers en maatschappelijke werkers van AMAR contacten hebben i.v.m. het terugplaatsen van kinderen

Salaris van een van de sport/educatie docenten voor straat- en favelakinderen

De goede doelen organisatie van cabinepersoneel en piloten van de KLM, Wings of Support, betaalt gedurende drie jaren het salaris van een van de belangrijkste docenten van AMAR.